Tag Archives: agv robot

Phân loại agv robot theo chức năng

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ tốc độ nhanh theo cấp số nhân đang làm thay đổi bối cảnh toàn cầu và có tác động rất lớn tới ngành công nghiệp sản xuất. Khi máy móc biết giao tiếp thì việc vận chuyển trong nhà máy cũng dần dần thay thế […]